สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กุศลกรรมบท ๑๐

กุศลกรรมบท ๑๐

                     กุศลกรรมบท ๑๐

          ทางแห่งกุศลกรรม ทางทำความดี

          กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุขคติ

- กายกรรม ๓ (การกระทำทางกาย)

  ๑ เว้นจากการปลงชีวิต การทำร้ายเบียดเบียนชีวิตอื่น

  ๒ เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยการขโมย

  ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

- วจีกรรม ๔ (การกระทำทางวาจา)

  ๑ เว้นจากการพูดเท็จ

  ๒ เว้นจากการพูดส่อเสียด

  ๓ เว้นจากการพูดคำหยาบ

  ๔ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

- มโนกรรม ๓ (การกระทำทางใจ)

  ๑ ไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของของชีวิตอื่น

  ๒ ไม่คิดปองร้ายพยาบาทใคร

  ๓ มีความเห็นชอบ ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม


ที่มา  :  คัดลอกบางส่วนจากบทนิพนธ์ ของ 

            สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

            สกลมหาสังฆปริณายก

            เรื่อง วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ


Tags : กุศลกรรมบท ๑๐

view