สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โกลาหล ๕

โกลาหล ๕

                   โกลาหล ๕

      เสียงเซ็งแซ่เอิกเกริกมี ๕ ประการ

๑. กัปปโกลาหล   เสียงประกาศก้องเอิกเกริกว่า ... 
                           นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           เป็นเวลาอีกแสนปี โลกจะถึงซึ่งความพินาศ

๒. พุทธโกลาหล   เสียงประกาศกึกก้องว่า ... 
                           นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           เป็นเวลาอีกหนึ่งพันปี
                           จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลก

๓. จักกวัตติโกลาหล   เสียงประกาศว่า ... 
                           นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           เป็นเวลาอีกหนึ่งร้อยปี
                           จะมีพระเจ้าจักรพรรดิ มาบังเกิดขึ้นในโลก

๔. มังคลโกลาหล   เสียงที่ประกาศว่า ... 
                            ภายในระยะเวลาอีก ๑๒ ปี
                            พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เป็น
                            มงคล ๓๘ ประการ

๕. โมเนยยโกลาหล   เสียงที่ประกาศว่า ... 
                            ภายในระยะเวลาอีก ๗ ปี
                            จะมีผู้ปฎิบัติโมเนยยะ มาบังเกิดในโลก

                         

ที่มา :  ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา
           วิถีมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฎิสนธิจตุกกะ
           ปริจเฉทที่๕ เล่ม๑

           หลักสูตรชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

Tags : โกลาหล ๕

view