สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทรัพย์ของสัปบุรุษ ๗

ทรัพย์ของสัปบุรุษ ๗

                       ทรัพย์ของสัปบุรุษ

          ธรรมที่เป็นเครื่องให้ถึงอริยะ มี ๗ ประการ

๑.  สทฺธาธนํ     ทรัพย์ คือความเลื่อมใส เชื่อในอนันตคุณ ๕ 
                        เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม โลกนี้ โลกหน้า 

๒. สีลธนํ          ทรัพย์ คือการตั้งอยู่ในศีลธรรม

๓. สุตธนํ          ทรัพย์ คือความเป็นผู้ได้เล่าเรียนในธรรม
                       ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔. จาคธนํ        ทรัพย์ คือการบริจาควัตถุสิ่งของ
                       ให้เป็นทานแก่ผู้อื่น

๕. ปุญฺญาธนํ  ทรัพย์ คือความเป็นผู้รู้ในสภาวธรรมรูปนาม

๖. หิรีธนํ          ทรัพย์ คือความเป็นผู้รู้ละอายต่อทุจริต

๗.โอตฺตปฺปธนํ ทรัพย์ คือความเป็นผู้กลัวต่อทุจริต


     

ที่มา :  ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา
           วิถีมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฎิสนธิจตุกกะ
           ปริจเฉทที่๕ เล่ม๑

           หลักสูตรชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี
             


                                    

Tags : ทรัพย์ของสัปบุรุษ ๗

view