สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

                    บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

   บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ
   หลักแห่งการทำความดี ๑๐ ประการ ได้แก่

๑. ทานมัย                 ทำบุญด้วยการ ให้ปันสิ่งของ
๒. สีลมัย                   ทำบุญด้วยการ รักษาศีล หรือประพฤติดี
๓. ภาวนามัย             ทำบุญด้วยการ เจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ
๔. อปจายนมัย          ทำบุญด้วยการ ประพฤติอ่อนน้อม
๕. เวยยาวัจจมัย        ทำบุญด้วยการ ช่วยขวนขวายรับใช้
๖. ปัตติทานมัย          ทำบุญด้วยการ เฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น
๗.ปัตตานุโมทนามัย  ทำบุญด้วยการ ยินดีในความดีของผู้อื่น
๘.ธัมมัสสวนมัย         ทำบุญด้วยการ ฟังธรรมศึกษาหาความรู้
๙.ธัมมเทสนามัย       ทำบุญด้วยการ สั่งสอนธรรมให้ความรู้
๑๐.ทิฎฐุชุกัมม์          ทำบุญด้วยการ ทำความเห็นให้ตรง 


ที่มา :  พจนานุกรม พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
           พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต)
           พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตตฺโต)

 


Tags : บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

view