สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ

                                                                      

                                                                              มงคล ๓๘ ประการ            

                               มงคล แปลว่า ทางก้าวหน้า  พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องมงคลในทางพระพุทศาสนา 

          ให้พระสงฆ์และประชาชนฟัง เรื่องที่แสดงมีทั้งหมด 38 ข้อ ทุกข้อเป็นผลจากการตรัสรู้ของพระองค์ทั้งสิ้น         

          ฉะนั้นแต่ละข้อของพระองค์จึงเข้าถึงสัจจธรรม ผู้ใดปฏิบัติตนตามรอยแห่งคำสอนขององค์พระศาสดา

          ก็จะพบกับมงคลแห่งชีวิต ประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตยิ่งๆขึ้นไปเป็นลำดับ จวบจนถึง

          พระนิพพานอันเป็นที่สุด มีดังนี้คือ

                                                                    1.  ไม่คบคนพาล

                                                                    2.  คบบัณฑิต

                                                                    3.  บูชาคนที่ควรบูชา

                                                                    4.  อยู่ในประเทศอันสมควร

                                                                    5.  มีบุญวาสนา

                                                                    6.  ตั้งตนไว้ถูก

                                                                    7.  มีความรอบรู้

                                                                    8.  มีศิลป

                                                                    9.  มีวินัยดี

                                                                  10. มีวาจาสุภาพ

                                                                 11. เลี้ยงดูบิดามารดา

                                                                 12. เลี้ยงดูบุตร

                                                                 13. เลี้ยงดูภรรยา

                                                                 14. ทำงานไม่คั่งค้าง

                                                                 15. บำเพ็ญทาน

                                                                 16. ประพฤติธรรม

                                                                 17. สงเคราะห์ญาติ

                                                                 18. ทำงานไม่มีโทษ

                                                                 19. งดเว้นบาปกรรม

                                                                 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

                                                                 21. ไม่ประมาท

                                                                 22. มีสัมมาคารวะ

                                                                 23. มีความถ่อมตัว

                                                                 24. มีความสันโดษ

                                                                 25. มีกตัญญู (เป็นสัตตบุรุษ)

                                                                 26. ฟังธรรมตามกาลอันสมควร

                                                                 27. อดทน

                                                                 28. ว่าง่ายสอนง่าย

                                                                 29. พบปะสมณะ

                                                                 30. สนทนาธรรม

                                                                 31. บำเพ็ญตบะ

                                                                 32. ประพฤติพรหมจรรย์

                                                                 33. เห็นอริยสัจจ

                                                                 34. ทำให้แจ้งถึงนิพพาน

                                                                 35. จิตไม่หวั่นไหว

                                                                 36. จิตไม่โศก

                                                                 37. จิตไม่กำหนัด (วิรชํ  มีใจปราศจากธุลี)

                                                                 38. จิตหลุดพ้น (เขมํ  จิตเกษม)

 

                           มงคลสุดยอดของชาวพุทธก็คือ การตัดเชือกที่ร้อยรัดสี่เกลียวนั้นเสีย ตีฝ่าวงล้อมแห่งภัย

           นั่นคือ ความเกิด  ความแก่  ความเจ็บ  และความตาย เข้าสู่โลกุตรภูมิตามรอยบาทของพระพุทธองค์

                                                                        

         ที่มา : จากหนังสือ มงคล ๓๘ ประการ

                   ประทีปของผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต

                   โดย  สิริคุตฺโตภิกฺขุ

                                 

Tags : มงคล ๓๘ ประการ

view